Regulamin sprzedaży

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy kursylawinowe.pl [dalej ?Sklep?] prowadzi rezerwację kursów lawinowych, skiturowych, skialpinistycznych, jednodniowych i indywidualnych za pośrednictwem Sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej ?Regulamin?].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Polskie Stowarzyszenie Freeskingu z siedzibą we Wrocławiu, Hiszpańska27/8, NIP: 8942820279, KRS 0000352985,  tel +48 512 348 232, adres e-mail: info@kursylawinowe.pl.
 3. Organizatorem kursów jest właściciel sklepu czyli Polskie Stowarzyszenie Freeskingu z siedzibą we Wrocławiu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży w postaci rezerwacji kursu zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia tj. zarezerwowania kursu jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu nie jest płatnikiem podatku VAT).

 

§2 REZERWACJA KURSÓW

 1. Rezerwacji kursów można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia tj. zarezerwowania kursu jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. Sklep potwierdza przyjęcie rezerwacji emailem. W emailu sklep potwierdza dostępność terminu przeprowadzenia kursu, wybranego przez klienta oraz informuje go jakie dodatkowe dokumenty będzie musiał przedstawić aby wziąć udział w kursie.
 3. Przeprowadzenie zarezerwowanego kursu może wiązać się z koniecznością podpisania i zaakceptowania przez klienta postanowień dodatkowych umów, które wiążą się ze specyfiką kursu.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy rezerwacji kursu tj. cena kursu, jego opis, termin przeprowadzenia kursu.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Jeżeli kursu nie da się przeprowadzić z przyczyn niezależnych od
  organizatora, właściciel niezwłocznie powiadomi o tym klienta i zwróci mu
  kwotę wydaną na rezerwację kursu lub zaproponuje inną datę kursu.

 

§3 PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za pomocą platformy Przelewy24.pl.
 2. Warunkiem rezerwacji kursu jest zapłata ceny za kurs za pomocą przelewu elektronicznego.

 

§4 REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu na okoliczność zarezerwowania kursu w sklepie.
 2. W przypadku niezgodności kursu z umową Klient powinien powiadomić sklep drogą emailową.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od
  zgłoszenia reklamacji przez klienta.
 4. Reklamacje rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, kodeksu cywilnego oraz ew. odrębnych umów, które klient podpisuje i akceptuje przed rozpoczęciem kursu.

 

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 ust. 12 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej po za lokalem przedsiębiorstwa o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 2. W przypadku gdy klient nie może zrealizować zarezerwowanego kursu istnieją trzy warianty zmiany umowy, z których może skorzystać:
  1. klient może wyznaczyć inną osobę, która odbędzie kurs za niego.
  2. organizator może wyznaczyć inną osobę, która odbędzie kurs za klienta i zwrócić mu zapłaconą kwotę za rezerwację. Wariant ten jest uzależniony od posiadania przez organizatora innej chętnej osoby do odbycia kursu.
  3. organizator może zaproponować klientowi inny dostępny termin przeprowadzenia kursu.
 3. Prawo do zmiany umowy będzie możliwe jeżeli Klient wyśle Sklepowi, w terminie 14 dni od potwierdzenia przez sklep rezerwacji kursu, zapytanie o możliwość zmiany postanowień dotyczących rezerwacji.
 4. Zapytanie może zostać wysłane przez klienta drogą elektroniczna na adres e-mail Sklepu.
 5. W terminie 7 dni od otrzymania zapytania Sklep ustosunkuje się do zapytania klienta i przedstawi mu warianty zmiany postanowień dotyczących rezerwacji kursu.
 6. Organizator kursu może odstąpić od umowy i nie przeprowadzić kursu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Sklep zwraca klientowi cenę zarezerwowanego kursu, w terminie 7 dni, w sposób wskazany przez klienta.
 7. Organizator kursu może odstąpić od umowy i nie przeprowadzić kursu jeżeli klient nie przedstawi dodatkowych wymaganych dokumentów lub nie podpisze i nie zaakceptuje postanowień dodatkowych umów wiążących się ze specyfiką kursu.

 

§6 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów kursów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§8 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życiu po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 2.